مدیران آریاسا

زهرا قربانی

مدیرعامل

09182099161

محمدرضا سیفی

مدیر بازرگانی و فروش

09184050080

سعید غلامی

مدیر کنترل کیفیت

09184050081

کمال شیخی جانی

مدیر فنی مهندسی

09184050082

مرتضی صابری

کارشناس فروش

09184050083