افتخارات

گواهی نامه ثبت اختراع ریک دوار
گواهی نامه ثبت اختراع ریک دوار
گواهی نامه ثبت اختراع توان سنج بلادرنگ و محاسبه گر انرژی الکتریکی
گواهی نامه ثبت اختراع توان سنج بلادرنگ و محاسبه گر انرژی الکتریکی
گواهی نامه ثبت اختراع دستگاه جدا کن برگ یونجه از ساقه
گواهی نامه ثبت اختراع دستگاه جدا کن برگ یونجه از ساقه
کسب رتبه چهارم در همایش انتخاب برترین شرکت های دانش بنیان استان همدان  (2)
کسب رتبه چهارم در همایش انتخاب برترین شرکت های دانش بنیان استان همدان
کسب رتبه سوم جشنواره شیخ بهایی
کسب رتبه سوم جشنواره شیخ بهایی
گواهی نامه ثبت اختراع بیلر بسته بند علوفه
گواهی نامه ثبت اختراع بیلر بسته بند علوفه
جشنواره علم تا عمل سال 91
جشنواره علم تا عمل سال 91
نخبه فعال در بخش کشاورزی در سال 87
نخبه فعال در بخش کشاورزی در سال 87
بانوی نمونه استان در سال 92  (2)
بانوی نمونه استان در سال 92
کارآفرین برتر دانشگاهی در بخش کشاورزی
کارآفرین برتر دانشگاهی در بخش کشاورزی
چهره برگزیده در بخش کشاورزی
چهره برگزیده در بخش کشاورزی
کارآفرین برتر استانی در سال 90
کارآفرین برتر استانی در سال 90
نماینده واحدهای فناور در سال 91
نماینده واحدهای فناور در سال 91
فناور برتر استان در سال 91
فناور برتر استان در سال 91
فناور برتر استان در سال 90
فناور برتر استان در سال 90
جشنواره علم تا عمل در سال 90
جشنواره علم تا عمل در سال 90
کارشناس ربیه یک سازمان نظام مهندسی کشاورزی
کارشناس رتبه یک سازمان نظام مهندسی کشاورزی
نماینده واحدهای  92فناور
نماینده واحدهای های فناور سال 92