سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین های کشاورزی مشهد

حضور شرکت دانش بنیان آریاسا در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین های کشاورزی . مشهد 17 الی 20 بهمن ماه 1396